ระดับอนุบาล / Kindergarten ระดับประถมศึกษา / Primary Education (Grade 1-3) ระดับประถมศึกษาตอนปลาย / Intermediate Education (Grade 4 - 6) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น / Lower secondary Education (Grade 7 - 9) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย / Upper secondary Education (Grade 10 - 12)

ประกาศหยุดเรียน 23-25 พ.ค. 2557

ตามที่มีการแจ้งจาก คสช. ให้โรงเรียนทุกแห่งหยุดเรียน ตั้งแต่วันที่ 23 - 25 พ.ค. 2557 จึงเป็นผลให้ทางโรงเรียนของเรา หยุดเรียนตั้งแต่วันดังกล่าว ..... และหากมีข้อมูลเพิ่มเติม จะแจ้งมาให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง ....

ขอขอบพระคุณ

Additional information