กิจกรรมการสังเกต การทดลอง และการคิดวิเคราะห์ สมบัติของดินต่างชนิดกัน G.4

   นักเรียนห้อง G.4G ปฏิบัติกิจกรรมการทดลองเรื่องการสังเกต การทดลอง และการคิดวิเคราะห์สมบัติของดินต่างชนิดกัน(ดินร่วน ดินเหนียว และกินทราย) โดยแต่ละกลุ่มได้ปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มตามขั้นตอนการทดลอง และให้นักเรียนแต่ละกลุ่มบันทึกผลการทดลอง (นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันคิดวิเคราะห์การไหลของน้ำเทียบกับเวลา (นาที)) นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันออกแบบตารางบันทึกผลการทดลองด้วยตนเองบันทึกและสรุปผลพร้อมทั้ง Present หน้าห้องเรียน พร้อมตั้งคำถามเพื่อทบทวนความรู้และฝึกการคิดวิเคราะห์ เมื่อเรียนจบก็จะมี เด็กหญิงพรรษชล จันทร เป็นนักนำเสนอและสรุปการเรียน ครูแนะนำเพิ่นเติมสอดแทรกคุณธรรมเสริม

4011