ชนิดของหิน

  นักเรียนในระดับ G.4 ได้ศึกษาค้นคว้าเรื่อง หิน จากแหล่งเรียนรู้เช่น Internet, หนังสือ เพื่อศึกษาประเภทของหิน การใช้ประโยชน์จากหินแต่ละชนิดและสรุปเป็น Mind Mapping พร้อมทั้งออกมานำเสนอ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่ง Parallel กับวิชา Science โดยให้นักเรียนหาตัวอย่างหินแต่ละชนิด นำมาจัดกลุ่มตามประเภทของหิน บอกคุณลักษณะของหินแต่ละชนิด พร้อมนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน

4020

4021