ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

วิชาหน้าที่พลเมือง

G.8 108