ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

การสอบ Q.C ( G. 7-9 )

1518167854395 

วันที่ 8 - 9  กุมภาพันธ์  2561 

ระดับมัธยมศึกษา  G.7 - 9  (ม.1-ม.3) 

สอบ Q.C   เพื่อตรวจคุณภาพทางวิชาการของนักเรียน