ขอนำลูกเสือเหล่าอากาศเข้าค่ายพักแรม นักเรียน ระดับชั้น G.6

ที่    สวร.029/2555

30  ตุลาคม  2555

เรื่อง        ขอนำลูกเสือเหล่าอากาศเข้าค่ายพักแรม

 

เรียน       ผู้ปกครอง นักเรียน ระดับชั้น G.6

 

การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเหล่าอากาศ  เป็นกิจกรรมหนึ่งที่กำหนดในหลักสูตร ซึ่งนักเรียนทุกคนต้องสอบผ่าน   คณะผู้บริหารและกองลูกเสือเหล่าอากาศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า  เห็นสมควรให้จัดกิจกรรม   เข้าค่ายพักแรม  เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกปฎิบัติจริงโดยการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ  สามัคคีช่วยเหลือกัน  สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี  ในการเข้าค่ายครั้งนี้แบ่งออกเป็น  2  รอบ  ดังนี้

 

ชั้น / รอบ

 

ระยะเวลา

 

จำนวนนักเรียน

จำนวนผู้บังคับบัญชาและวิทยากร

 

สถานที่

รอบ 1

G.6 ห้อง A-F

วัน

ระหว่างวันที่

25 ? 27 พ.ย. 55

204  คน

ชาย 95 คน

หญิง 109 คน

35  คน

ค่ายลูกเสือ

บางบอน

รอบ 2

G.6 ห้อง G-L

วัน

ระหว่างวันที่

27 ? 29 พ.ย. 55

197  คน

ชาย 93 คน

หญิง 104 คน

35  คน

ค่ายลูกเสือ

บางบอน

โดยมี  นางสุนานันท์   เชื้อขำ   เป็นผู้อำนวยการฝึก   จึงขออนุญาตนำนักเรียนในความปกครองของท่านไปเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเหล่าอากาศ  ดังกล่าว  รถจะออกจากโรงเรียน เวลา  08.00 น.  และนักเรียนจะกลับมาถึงโรงเรียนใน เวลา   16.00 น.

การเข้าค่ายครั้งนี้นักเรียนต้องเสียค่าใช้จ่ายคนละ   1,000  บาท  (ค่าพาหนะ  ค่าที่พัก  ค่าอาหาร สมุดบันทึกค่าย อุปกรณ์  และอื่นๆ)

 

จึงขออนุญาตให้บุตรของท่านได้ไปร่วมกิจกรรมครั้งนี้  และขอขอบคุณในความร่วมมือของท่านมา  ณ  โอกาสนี้ด้วย

ผู้ประสานงาน

ม.กาญจนา  ภิรมย์

087 ? 493 ? 6969

 

ขอแสดงความนับถือ

 

  (นางสาววรรษมนติ์   ซอสูงเนิน)

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ดาวน์โหลดใบตอบรับ