ขอนำลูกเสือเหล่าอากาศเข้าค่ายพักแรม นักเรียน ระดับชั้น G.8

ที่    สวร.036/2555

15  พฤศจิกายน  2555

 เรื่อง        ขอนำลูกเสือเหล่าอากาศเข้าค่ายพักแรม

 เรียน       ผู้ปกครอง นักเรียน ระดับชั้น G.8

 

การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเหล่าอากาศ  เป็นกิจกรรมหนึ่งที่กำหนดในหลักสูตร ซึ่งนักเรียนทุกคนต้องสอบผ่าน   คณะผู้บริหารและกองลูกเสือเหล่าอากาศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า  เห็นสมควรให้จัดกิจกรรม   เข้าค่ายพักแรม  เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกปฎิบัติจริงโดยการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ  สามัคคีช่วยเหลือกัน  สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี  ในการเข้าค่ายครั้งนี้   ดังนี้

 

ชั้น

 

ระยะเวลา

 

จำนวนนักเรียน

จำนวนผู้บังคับบัญชาและวิทยากร

 

สถานที่

G.8

ห้อง A ? E

(รวม 5 ห้อง)

วัน

ระหว่างวันที่

13 ? 15   ธันวาคม  2555

151  คน

ชาย 75 คน

หญิง 76 คน

31 คน

ค่ายลูกเสือ

สารสาสน์

จ.เพชรบุรี

โดยมี  นายอนุวัฒน์  ปิงยศ   เป็นผู้อำนวยการฝึก   จึงขออนุญาตนำนักเรียนในความปกครองของท่านไปเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเหล่าอากาศ  ดังกล่าว  รถจะออกจากโรงเรียน เวลา  08.00 น. และนักเรียนจะกลับมาถึงโรงเรียนใน เวลา   16.00 น.

การเข้าค่ายครั้งนี้นักเรียนต้องเสียค่าใช้จ่ายคนละ   1,250  บาท  (ค่าพาหนะ  ค่าที่พัก  ค่าอาหาร สมุดบันทึกค่าย อุปกรณ์  และอื่นๆ)

 

จึงขออนุญาตให้บุตรของท่านได้ไปร่วมกิจกรรมครั้งนี้  และขอขอบคุณในความร่วมมือของท่านมา  ณ  โอกาสนี้ด้วย

 

ผู้ประสานงาน

ม.ศุภชัย  เอี่ยมจำนงค์  086-677-623

ม.มนตรี  ทรัพย์มี  086-893-1288

 

ขอแสดงความนับถือ

 

 

  (นางสาววรรษมนติ์   ซอสูงเนิน)

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ดาวน์โหลดใบตอบรับ